top of page

MANTRA
D'ouverture

vande gurunam caranaravinde

sandarsita svatma sukhavabodhe

nihsreyase jangalikayamane

samsara halahala mohasantyai

abahu purusakaram

shankhacakrasi dharinam
sahasra sirasam svetam

pranamami patanjalim

MANTRA
de cloture

 

svastiprajabhyah paripalayantam
     nyayena margena mahim mahisah
   gobrahmanebhyah subhamastu nityam
    lokah samastah sukhinobhavantu

 

 

JOURS DE
LUNE

Mai 2024

Jeudi 23 ○ pleine lune

Juin 2024

Jeudi 6 ● nouvelle lune

Samedi 22 ○ pleine lune

Juillet 2024
Samedi 6 ● nouvelle lune

Dimanche 21 ○ pleine lune

Août 2024

Dimanche 4 ● nouvelle lune

Lundi 19 ○ pleine lune

Sept. 2024

Mardi 3 ● nouvelle lune

Mercredi 18 ○ pleine lune

Oct. 2024

Mercredi 2 ● nouvelle lune

Jeudi 17 ○ pleine lune

Nov. 2024

Vendredi 1 ● nouvelle lune

Vendredi 15 ○ pleine lune

Déc. 2024

Dimanche 1 ● nouvelle lune

Dimanche 15 ○ pleine lune

Lundi 31 ○ nouvelle lune

bottom of page