top of page

MANTRA
D'ouverture

vande gurunam caranaravinde

sandarsita svatma sukhavabodhe

nihsreyase jangalikayamane

samsara halahala mohasantyai

abahu purusakaram

shankhacakrasi dharinam
sahasra sirasam svetam

pranamami patanjalim

MANTRA
de cloture

 

svastiprajabhyah paripalayantam
     nyayena margena mahim mahisah
   gobrahmanebhyah subhamastu nityam
    lokah samastah sukhinobhavantu

 

 

JOURS DE
LUNE

Janvier 2024

Thur 25 ○ pleine lune

Février 2024
Fr 9 ● nouvelle lune

Sat 24 ○ pleine lune

Mars 2024

Sun10 ● nouvelle lune

Mon 25 ○ pleine lune

Avril 2024

Mon 8 ● nouvelle lune

Wed 24 ○ pleine lune

Mai 2024

Wed 8 ● nouvelle lune

Thurs 23 ○ pleine lune

Juin 2024

Thurs 6 ● nouvelle lune

Sat 22 ○ pleine lune

bottom of page